Waarschuwingen

Lees voor gebruik zorgvuldig de voorzorgsmaatregelen. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie.Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/ vonken/open vuur/ hete oppervlakken — niet roken. NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een ANTI-GIFCENTRUM + 32 70 24 52 45 (België) / + 8002 5500 (Luxemburg) / + 31 (0)30 274 88 88 (Nederland) /  + 31 1 40 05 48 48 (Parijs) of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/ afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.GEEN braken opwekken. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. Verontreinigde kleding uit- trekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Anti-poison


ANTI-GIF CENTRA IN EUROPA:


Austria: Vergiftungsinformationszentrale / Poisons Information Centre

+43 1 406 43 43

Belgium: Centre Antipoisons

+32 70 245 245 

Bulgaria: National Toxicology Information Center

+359 2 9154 378 

Croatia: Poison Control Centre Zagreb 

+358 1 2348 342 

Cyprus: Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance, Department of Labour Inspection

+35 722 405 611

Czech Republic: Toxicological Information Center 

+420 22 49 192 93 

Denmark: Poison Information Center

+45 82 12 12 12

 Estonia: Estonian Poison Information Centre

+3727943500

Finland: Finnish Poison Information Centre

+358 9 471977

 France: Centre Antipoison (Bordeaux)

+ 33 (0)5 56 96 40 80 

Germany: Clinical Toxicology and Berlin Poison Information Centre Institute of Toxicology

+49 30 192 40

Greece: Poisons Information Centre

 +30 21 07 79 37 77

Hungary: Health Toxicological Information Service

+36 80 20 11 99

 Iceland: Iceland Poison Information Centre

+354 543 22 22

 Ireland: Poisons Information Centre of Ireland

 +353 1 809 2166 

Italy: Bergamo Poison Control Center

+39 800 883 300

 Latvia: State Ltd "Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre"

+371 67032600

 Lithuania: Lithuania Poisons Control and Information Bureau

+370 5 236 20 52

Luxembourg: Centre Antipoisons (BE) on behalf of Ministère-Direction de la Santé

+320 22649636

+352 24785551

 Malta:Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)

+356 2395 2000

 Netherlands: National Poisons Information Center / University Medical Center Utrecht

+ 31 (0)30 274 88 88

 Norway: Norwegian Institute of Public Health, NIPH (Norwegian Poison Information Centre)

+47 22 59 13 00

 Poland: Lower Silesian Poisons and Toxicilogical Information Centre Acute Poisonings Unit (Oddzial Ostrych Zatruc)

+48 71 343 30 08

 Portugal: CIAV - Centro de Informações Antivenenos

808 250 143 (national callers)

 Romania: TOXAPEL - Paediatric Poison Centre

+ 402 212 106 282

 Slovakia: National Toxicological Information Centre

+421 2 5477 4166

 Slovenia: Poison Control Centre Ljubljana University Medical Centre Ljubljana

+386 41 635 500

Spain: Servicio de Información Toxicológica - Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

+34 91 562 0420

 Sweden: Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centre)

+46 (0)10 456 6700